• Home
 • Wettelijke vermeldingen

Algemene verkoopsvoorwaarden

de PDF-versie downloaden

1. INLEIDENDE BEPALING

De bijzondere voorwaarden van elke verkoop (gekochte voorwerpen, prijzen, afspraken enz.) en deze algemene verkoopvoorwaarden vormen het volledige contractuele kader dat van toepassing is op elke verkoop op de website van Newpharma. Zij annuleren en vervangen elke eventuele eerdere mededeling (behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, tegensprekelijk goedgekeurd door de partijen).

Het is belangrijk dat u elk van de volgende voorwaarden leest, begrijpt en aanvaardt, want elke verkoop op de website van Newpharma is onderworpen aan dit contractuele kader en meer bepaald aan deze algemene verkoopvoorwaarden. Het staat de klant (zie definitie hierna) die niet akkoord gaat met deze voorwaarden, vrij geen bestellingen te doen op de website van Newpharma.

Dit voorwoord maakt integraal deel uit van de algemene verkoopvoorwaarden.

2. IDENTITEIT VAN NEWPHARMA

Newpharma bv

Rue Basse-Wez 315

4020 Luik

België

E-mail: [email protected]

Telefoonnummer: 02 588 15 62 (maandag tot vrijdag van 9 u. tot 17 u.)

Btw-nummer: BE 0838.666.156

KBO-nummer: 0838666156

Apotheekster verantwoordelijk voor de apotheek Newpharma bv: Aline Légipont

Ingeschreven bij de Belgische Orde van Apothekers onder het nummer/ De lijst: 626376

Beroepstitel van apotheker behaald in België

De code van farmaceutische plichtenleer die op de verantwoordelijke apotheekster van toepassing is, kan geraadpleegd worden op de website van de Belgische orde van apothekers (http://www.http://ordredespharmaciens.be/default.aspx?ID=14&PT=2&G=24&GRT=5&lang=1)

3. DEFINITIES

De termen die in deze algemene voorwaarden of op de website van Newpharma worden gebruikt, moeten als volgt worden begrepen:

3.1. Newpharma: de apotheek Newpharma bv die zijn producten op de website te koop aanbiedt.

3.2. Klant: elke handelingsbekwame natuurlijke persoon die een of meer producten bestelt op de website.

3.3. AVV: deze algemene verkoopvoorwaarden.

3.4. Bestelling: verzoek dat de klant op de website heeft ingediend om een verkoopovereenkomst tussen de apotheek Newpharma en de klant te sluiten voor een of meer producten die op de website te koop worden aangeboden.

3.5. Productfiche: alle informatie (teksten, foto's, grafieken, classificatiesysteem volgens rubriek, ...) met betrekking tot een product dat te koop wordt aangeboden op de website.

3.6. Producten: alle goederen die Newpharma op de website te koop aanbiedt en die omschreven worden in artikel 6 van deze AVV.

3.7. Site: de website van Newpharma waarop de producten te koop worden aangeboden aan de klant. De website is toegankelijk op de volgende adressen, afhankelijk van het land waar de klant zich op het ogenblik van de verkoop bevindt: www.newpharma.be, www.newpharma.fr, www.newpharma.nl, etc..

3.8. Transactie: alle handelingen, beveiligde verrichtingen, toestemmingen en goedkeuringen met betrekking tot de betaling van de bestelde producten door middel van een bankkaart of van elk ander virtueel betaalmiddel dat op de website wordt voorgesteld.

4. AANVAARDING VAN DE AVV

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze AVV en verklaart ze, door zijn bestelling, uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te aanvaarden. De bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de AVV.

5. PRODUCTEN

Newpharma biedt op de website producten aan die doorgaans in een fysieke apotheek worden verkocht, met uitzondering van geneesmiddelen die alleen op medisch voorschrift mogen worden afgeleverd.

Overeenkomstig de wetgeving van elk land waar Newpharma via zijn website producten te koop aanbiedt, worden op de website enkel geneesmiddelen verkocht waarvoor een vergunning voor het in de handel werd verkregen in het betrokken land en die zonder medisch voorschrift worden verstrekt.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De klant verklaart handelingsbekwaam te zijn.

De klant verbindt zich ertoe om, overeenkomstig deze AVV, exacte, nauwkeurige en bijgewerkte informatie te verstrekken.

De klant is houder van de bankkaart waarmee het/de op de website bestelde product(en) overeenkomstig deze AVV zal (zullen) worden betaald of verklaart een passende machtiging hiertoe te hebben verkregen van de houder.

De klant verklaart dat hij de op de website bestelde producten of een deel ervan niet zal doorverkopen en verzekert zich ervan dat, indien hij niet de ontvanger van de producten is, de ontvanger eveneens zal afzien van elke gedeeltelijke of volledige wederverkoop van de producten.

7. BESTELLING

7.1. De klant surft naar de website, vult zijn winkelmandje en bestelt de producten die hij op de website gekozen heeft zoals beschreven in dit artikel.

Elke bestelling op deze website doorloopt diverse fasen. Elke fase wordt afgerond door op een bevestigingspictogram te 'klikken'.

Het bestellen verloopt volgens een logisch en transparant proces dat de klant gemakkelijk kan volgen dankzij een passende lay-out en grafische vormgeving.

Wanneer de klant op een pictogram klikt waarvan de benaming of de presentatie een verplichting inhoudt die door de gemiddelde internetgebruiker zou worden begrepen, is hij gebonden door zijn klik. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de pictogrammen met de benamingen 'Bevestiging' en 'Betaling' of elke soortgelijke andere benaming.

Tijdens het bestelproces kan de klant fouten corrigeren en de taal aangeven waarin de overeenkomst kan worden gesloten als er meerdere talen beschikbaar zijn.

Het bestelproces is zo opgevat dat de gebruiker gemakkelijk kan begrijpen welke betaalmiddelen aanvaard worden, welke leveringswijzen mogelijk zijn en wat de bijbehorende kosten zijn.

7.2. Alle informatie die de klant tijdens het invoeren van de gegevens over zijn bestelling verstrekt, is bindend voor hem. Newpharma is in geen geval aansprakelijk voor fouten die de klant heeft gemaakt bij het verstrekken van zijn contactgegevens of die van de ontvanger van de bestelde producten (meer bepaald leveringsadres, facturatieadres), voor vertraging bij de levering of voor de niet-levering van de bestelde producten ten gevolge van de bovengenoemde fouten.

7.3. De automatische registratiesystemen gelden als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

7.4. Newpharma behoudt zich het recht voor de bestelling niet te valideren, met name in de volgende gevallen (deze lijst is niet beperkend):

- als de bestelde producten niet in voorraad zijn. Newpharma biedt op de website enkel producten aan die voorradig zijn. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website. Bij een bestelling van een product dat, om welke reden ook, niet meer in voorraad is, zal Newpharma de klant hiervan op de hoogte brengen en de bestelling annuleren voor het product dat niet in voorraad is;

- indien de uitgever van de door de klant gebruikte betaalkaart weigert de betaling te valideren of bij een geschil met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling;

- bij fraude of een redelijk vermoeden van fraude door een klant;

- bij een bestelling van een grote hoeveelheid van eenzelfde product door een klant of voor eenzelfde leveringsadres;

- indien een contra-indicatie, een medicatie- of therapeutisch risico of een risico op interactie wordt vastgesteld met betrekking tot de bestelde producten;

- in geval van misbruik van het betwistingsrecht en/of meerdere onrechtmatige klachten van de klant met betrekking tot een of meer van zijn bestellingen.

In een dergelijk geval worden de sommen die de klant eventueel al gestort heeft, volledig terugbetaald en worden de verkoopovereenkomst en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, geannuleerd.

7.5. Meteen na ontvangst en validatie van de bestelling stelt Newpharma de klant van de aanvaarding van de bestelling in kennis door hem een bevestigingsmail te sturen op het adres dat hij bij het invoeren van zijn bestelling heeft vermeld. De verkoop wordt pas geacht gesloten te zijn na verzending van deze bestelbevestiging.

De klant verbindt zich ertoe een kopie van deze bevestigingsmail te bewaren, alsook een kopie van deze AVV, hetzij door ze af te drukken, hetzij door ze op te slaan op een duurzame gegevensdrager (d.w.z. elk instrument dat de klant en Newpharma in staat stelt voor de klant persoonlijk bestemde informatie op te slaan opdat hij er later naar kan verwijzen gedurende een periode die aangepast is aan de doeleinden waarvoor de informatie bestemd is, en waarmee de opgeslagen informatie in identieke vorm kan worden gereproduceerd).

7.6. Indien het bestelde product niet of niet meer onmiddellijk beschikbaar is, deelt Newpharma de leveringstermijn per e-mail mee aan de klant. Indien die termijn de klant geen voldoening schenkt, kan die zijn bestelling voor dit product wijzigen of annuleren.

7.7. De klant stemt ermee in de factuur voor de bestelling in elektronische vorm te ontvangen.

8. LEVERING

8.1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door de met de transactie belaste organisatie verbindt Newpharma zich ertoe de bestelde producten naar de klant te laten verzenden op het leveringsadres dat bij de bestelling werd vermeld, doorgaans binnen een termijn van 1 tot 2 werkdagen naargelang de bestemming. Alle details over de leveringsvoorwaarden en -termijnen zijn beschikbaar op de website. De klant begrijpt dat deze termijn en de termijnen die eventueel op de website worden vermeld, vrijblijvend zijn en dat ze kunnen verschillen naargelang de omstandigheden. Hun vermelding vormt in geen geval een verbintenis voor Newpharma, dat niet aansprakelijk kan worden gesteld in geval van langere leveringstermijnen, voor zover de wettelijke termijn wordt nageleefd.

8.2. Mocht Newpharma zich er evenwel toe verbinden de producten binnen een bepaalde termijn te leveren en het daar uiteindelijk niet in slaagt, om welke reden ook, zal Newpharma zo snel mogelijk de klant hiervan in kennis stellen. De klant kan Newpharma dan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame gegevensdrager gelasten de levering binnen een billijke bijkomende termijn uit te voeren. Indien Newpharma geen gevolg geeft aan die eis, kan de klant de verkoopovereenkomst opzeggen per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame gegevensdrager.

In een dergelijk geval is Newpharma verplicht het totale gestorte bedrag uiterlijk veertien (14) dagen na de datum van beëindiging van de overeenkomst terug te betalen aan de klant.

8.3. Door te bestellen verbindt de klant zich tot het betalen van alle huidige en toekomstige taksen, rechten, belastingen en andere kosten die verschuldigd zijn uit hoofde van de levering van de bestelde producten. Newpharma kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

8.4. De levering gebeurt volgens de voorwaarden en door de vervoerders die op de website worden aangegeven.

8.5. Bij ontvangst van de bestelde producten moet de klant de staat van het geleverde product controleren en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden op de meegeleverde bijsluiter. Indien een of meer bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, wordt de klant of de ontvanger aangeraden bij de levering het nodige voorbehoud te maken bij de vervoerder en/of via de contactpagina contact op te nemen met Newpharma.

8.6. Indien een pakket niet in ontvangst werd genomen nadat de vervoerder meermaals (maximaal drie keer) is langsgekomen, wordt het naar Newpharma teruggestuurd en wordt de klant hierover per e-mail ingelicht. De klant kan een extra levering vragen en moet daar dan zelf de kosten voor dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

8.7. Elk risico op verlies of beschadiging van de op de website bestelde producten gaat over op de klant zodra die de producten heeft ontvangen, dus wanneer de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, deze producten daadwerkelijk in bezit heeft gekregen.

9. KLACHTEN

9.1. In geval van een zichtbaar en/of kwaliteitsgebrek aan een artikel of een ander gebrek dat de klant bij de levering heeft vastgesteld, verbindt de klant zich ertoe zo snel mogelijk met Newpharma contact op te nemen om hiervan melding te maken. In een dergelijk geval verbindt de klant zich ertoe het vastgestelde gebrek zo duidelijk en volledig mogelijk te beschrijven. Het is raadzaam Newpharma van deze klachten in kennis te stellen via de contactpagina (contactformulier, e-mail, telefoon of briefwisseling).

9.2. Bij Newpharma ingediende klachten worden beantwoord binnen veertien (14) dagen na de datum van ontvangst. Indien een klacht een langere behandelingstermijn zal vergen, verzendt Newpharma binnen veertien (14) dagen een antwoord ter bevestiging van de ontvangst met een indicatie van de termijn binnen dewelke de klant een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.

9.3. De klant begrijpt dat hij geen klachten kan indienen die niet onderbouwd zijn met concrete en aangetoonde elementen. Newpharma behoudt zich het recht voor geen bestellingen meer te aanvaarden van een klant die misbruik maakt van zijn recht om klachten in te dienen uit hoofde van dit artikel. Er wordt overeengekomen dat er sprake is van een dergelijk misbruik wanneer eenzelfde klant bij vorige bestellingen meerdere klachten heeft ingediend zonder ze met concrete en aangetoonde elementen te onderbouwen.

9.4. Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

10. HERROEPING

10.1. De klant heeft het recht om zonder boetes en zonder vermelding van redenen zijn bestelling te herroepen.

10.2. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, verstuurt de klant binnen de hierboven aangegeven termijn het herroepingsformulier of iedere andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn wil te kennen geeft om de bestelling te herroepen, naar Newpharma:

- Hetzij via de Contactpagina;

- hetzij per e-mail op het volgende adres: [email protected].

Met het oog op de naleving van de herroepingstermijn hoeft de klant enkel vóór het einde van de herroepingstermijn de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden.

10.3. De klant verbindt zich ertoe het product zo snel mogelijk of uiterlijk binnen veertien (14 dagen) na de kennisgeving van zijn wil om de bestelling te herroepen, te verzenden naar Newpharma (Rue Basse-Wez 315 te 4020 Luik, België). Die termijn wordt geacht nagekomen te zijn als de klant het product vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen heeft teruggestuurd.

De klant wordt gevraagd het (de) product(en) intact in de originele verpakking terug te sturen, met alle accessoires (zoals onder meer gebruiksaanwijzingen en documentatie) en een kopie van de aankoopfactuur.

10.4. De klant wordt gevraagd het (de) product(en) intact in de originele verpakking terug te sturen, met alle accessoires (zoals onder meer gebruiksaanwijzingen en documentatie) en een kopie van de aankoopfactuur.

10.5. In geval van herroeping onder de hierboven beschreven voorwaarden betaalt Newpharma alle door de klant gestorte bedragen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat de klant een andere leveringswijze heeft gekozen dan de minst dure standaard leveringswijze die Newpharma had voorgesteld). De terugbetaling gebeurt onverwijld en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen nadat Newpharma in kennis is gesteld van de beslissing om de bestelling te herroepen. Newpharma betaalt de klant terug met het betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk met de klant werd overeengekomen een ander betaalmiddel te gebruiken. Aan deze terugbetaling mogen hoe dan ook geen kosten verbonden zijn voor de klant.

Newpharma kan de terugbetaling uitstellen tot het de producten heeft ontvangen of tot de klant heeft bewezen dat hij de producten heeft verzonden. De geldige datum is die van het eerste van deze feiten dat zich heeft voorgedaan.

10.6. De klant kan evenwel aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele waardevermindering van het product ten gevolge van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken of het goede gebruik van het product vast te stellen. Tussen de klant en Newpharma wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het wijzigen van het product of het gebruik ervan, behalve voor testdoeleinden, altijd beschouwd wordt als een waardevermindering ten gevolge van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken of het goede gebruik van het product vast te stellen.

10.7. De klant kan geen herroepingsrecht uitoefenen voor de volgende producten:

- producten (verzegeld of niet) die met het oog op de hygiëne en de bescherming van de volksgezondheid niet teruggestuurd mogen worden;

- producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt werden of duidelijk gepersonaliseerd zijn;

- producten die aan bederf onderhevig zijn of snel hun vervaldatum zullen bereiken.

10.8. Voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen heeft de klant echter het recht van zijn bestelling af te zien VOOR de verzending van het pakket door Newpharma.

11. PRIJS

11.1. De vervoerkosten zijn niet inbegrepen bij de prijs die op de productfiches staat aangegeven.

11.2. De prijs die aan het einde van het bestelproces en in de bestelbevestiging wordt aangegeven, is de definitieve prijs inclusief alle belastingen. Deze prijs omvat de prijs van de producten, de behandelings-, verpakkings- en bewaringskosten en de vervoerkosten.

11.3. De op de website aangegeven prijzen zijn enkel geldig op de besteldatum. Newpharma behoudt zich het recht voor ze op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

12. BETALING

12.1. De prijs van de producten moet op de dag van de bestelling contant betaald worden met een van de betaalmiddelen die op de website worden voorgesteld.

12.2. De bescherming tegen frauduleus gebruik van de betaalmiddelen die voor de transactie worden aangewend, met name als gevolg van piraterij, en tegen eventuele betwistingen over de betaling van een bestelling, is toevertrouwd aan Ingenico (het vroegere Ogone).

12.3. Overeenkomstig punt 7.4 hierboven wordt de bestelling pas effectief wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en Ingenico (het vroegere Ogone) hun toestemming hebben gegeven om de transactie met betrekking tot de bestelling uit te voeren. Indien de instelling voor de beveiligde bankbetaling of Ingenico (het vroegere Ogone) de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant onmiddellijk hiervan in kennis gesteld op de interface van Ingenico.

12.4. De informatie over de bestelling is het voorwerp van een automatische gegevensverwerking waarvoor Ingenico (het vroegere Ogone) de verantwoordelijke is. Deze automatische gegevensverwerking is erop gericht fraude met bankkaarten te bestrijden. Ingenico (het vroegere Ogone) en Newpharma zijn de ontvangers van de gegevens met betrekking tot de bestelling. Indien de gegevens met betrekking tot de bestelling niet worden verstrekt, kan de transactie niet worden uitgevoerd en geanalyseerd. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, valse verklaringen of onregelmatigheden kunnen de persoonsgegevens met betrekking tot de bijbehorende bestelling worden opgenomen in een betalingsincidentenbestand.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Newpharma en zijn apotheker-titularis kunnen in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die zou kunnen voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de verkochte producten.

13.2. Newpharma en zijn apotheker-titularis kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de samenstelling van de producten die de fabrikanten hebben doorgevoerd.

13.3. Behalve bij overlijden van de klant of lichamelijk letsel ten gevolge van een handeling of nalatigheid van Newpharma waarvoor Newpharma aansprakelijk kan worden gesteld, blijft de aansprakelijkheid van Newpharma in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

13.4. Newpharma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine vergissingen of nalatigheden die zich zouden voordoen ondanks alle voorzorgen, genomen bij de presentatie van de producten. Zo worden de foto's op de website enkel ter informatie getoond. In geen geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een product worden ingeroepen indien er verschillen zijn ten opzichte van de foto op de website. De informatie op de productfiches is enkel indicatief. De klant verbindt zich ertoe de bijsluiter van de fabrikant of de informatie op de verpakking aandachtig te lezen. Deze bijsluiter bevat de informatie (en met name de doses en contra-indicaties) waaraan de klant en meer algemeen elke persoon die het product zal gebruiken, zich dient te houden.

13.5. De website bevat links naar andere websites. Newpharma noch zijn apotheker-titularis kan aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze websites, noch voor de inhoud van externe websites die een link naar de website van Newpharma hebben geplaatst.

14. GARANTIE

14.1. Op alle bij Newpharma gekochte producten zijn de wettelijke garanties van toepassing.

De klant kan de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte zaak in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek inroepen en kan in dat geval kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien de klant zich beroept op de wettelijke overeenstemmingsgarantie onder de voorwaarden, beschreven in de artikelen 1649 bis e.v. van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, zal de klant:

- over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product beschikken om actie te ondernemen;

- kunnen kiezen tussen herstelling of vervanging van het product, met inachtneming van de voorwaarden met betrekking tot de kostprijs die vastgesteld zijn in artikel 1649 quinquies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek;

- vrijgesteld zijn van het bewijzen van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het product tijdens de zes maanden die volgen op de levering van het product.

De wettelijke overeenstemmingsgarantie is van toepassing onafhankelijk van de eventuele toegestane handelsgarantie.

Indien de klant beslist de wettelijke overeenstemmingsgarantie in te roepen en het product naar Newpharma terug te sturen, zijn de kosten voor de terugzending van het niet-conforme product ten laste van Newpharma voor zover de terugzending gebeurt via de diensten die Newpharma de klant heeft voorgesteld. Als de klant een andere, duurdere dienst kiest, dient hij het verschil te betalen. Tijdens de volledige teruggaveprocedure draagt de klant echter alle risico's die verbonden zijn aan het verlies van het product. De terugzendingskosten kunnen worden gecrediteerd in de vorm van een aankoopbon, te gebruiken bij een volgende bestelling, of inbegrepen zijn bij de eventuele terugbetaling.

14.2. Newpharma is in geen geval aansprakelijk voor de niet-naleving van de wet- en regelgeving in het land van ontvangst, onverminderd de toepassing van bindende bepalingen in het land van ontvangst.

De klant kan contact opnemen met de klantendienst door het formulier in te vullen dat op de website van Newpharma beschikbaar is onder de rubriek 'Contact'.

15. PROGRAMMA GETROUWHEIDSBONUS

15.1. OPENING EN WERKING VAN DE GETROUWHEIDSBONUS

Iedere klant met een account bij Newpharma kan een getrouwheidsbonus opbouwen die aan hem gekoppeld is.

De getrouwheidsbonus is een getrouwheidsprogramma in de vorm van een bonusportefeuille in € (euro). De verzamelde bonussen van de klant worden gegenereerd door het bestellen van producten op Newpharma. Deze bonussen geven de klant recht op een voordeel bij een latere bestelling op Newpharma.

15.2. PRODUCTEN DIE RECHT GEVEN OP EEN BONUS

Newpharma kiest naar eigen goeddunken welke producten van zijn onlineaanbod recht geven op bonussen die de klant in zijn bonusportefeuille kan opsparen.

Geneesmiddelen genereren in geen geval bonussen die in de bonusportefeuille kunnen worden opgespaard.

15.3. BEPALING VAN DE GEGENEREERDE BONUS PER PRODUCT

Newpharma beslist naar eigen goeddunken welke bonus elk product uit zijn aanbod genereert. Deze bonussen kunnen dus verschillen naargelang het product. In de presentatie van zijn producten op de website deelt Newpharma de klant duidelijk mee welke bonus elk product genereert. Zo kan de klant altijd zien welke bonus hij in zijn bonusportefeuille kan accumuleren bij de bestelling van een product en welke winst hij bij een latere bestelling kan maken door deze bonus te gebruiken.

Newpharma behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik en naar eigen goeddunken het bedrag van de bonus voor elk product te wijzigen. Het bonusbedrag dat in de bonusportefeuille van de klant wordt gecrediteerd bij de bestelling van producten, wordt op de website aangegeven aan het einde van het bestelproces, op het ogenblik dat de klant zijn bestelaanvraag verzendt overeenkomstig artikel 7 hierboven.

15.4. DE ACCUMULATIE VAN BONUSSEN IN DE BONUSPORTEFEUILLE

Wanneer de klant op Newpharma een product bestelt dat een bonus genereert, wordt zijn bonusportefeuille gecrediteerd met het bedrag van deze bonus.

Pas 48 uur nadat de vervoerder van Newpharma de bestelling die de bonus genereert heeft overgenomen, wordt deze bonus definitief aan de bonusportefeuille toegevoegd en kan hij door de klant worden gebruikt overeenkomstig punt 15.5 hierna. Newpharma behoudt zich evenwel het recht voor deze termijn indien nodig te verlengen (bijvoorbeeld om de nodige controles te kunnen uitvoeren wanneer vermoed wordt dat de klant fraude heeft gepleegd). De klant kan permanent het beschikbare bonusbedrag in zijn portefeuille raadplegen in de daartoe bestemde rubriek van zijn account.

Newpharma behoudt zich het recht voor het genereren van bonussen en hun accumulatie in de bonusportefeuille van de klant stop te zetten bij vermoeden van fraude.

15.5. GEBRUIK VAN DE BONUSSEN IN DE BONUSPORTEFEUILLE

De klant kan de in zijn bonusportefeuille opgespaarde getrouwheidsbonussen gebruiken bij een latere bestelling van producten. De opgespaarde bonussen stemmen overeen met een verlaging van het totaalbedrag van deze bestelling.

Om zijn bonussen te gebruiken, moet de klant klikken op de optie 'Mijn bonussen gebruiken' of een soortgelijke formule die tijdens het bestelproces wordt voorgesteld.

Wanneer hij beslist de bonussen in zijn portefeuille aan te wenden bij een bestelling, gebruikt de klant alle geaccumuleerde bonussen om het bedrag van de bestelde producten te bereiken. Als het bedrag van die bonussen hoger is dan het bedrag van de bestelde producten, blijft het niet-gebruikte saldo van de opgespaarde bonussen in de bonusportefeuille van de klant. De klant kan dit saldo voor een andere bestelling gebruiken.

De in de bonusportefeuille opgespaarde bonussen kunnen niet in mindering worden gebracht van de vervoerkosten, de administratieve kosten en de kosten voor het innen van cheques.

Newpharma behoudt zich het recht voor de in de bonusportefeuille van de klant geaccumuleerde bonussen te inactiveren en eventueel te schrappen bij vermoeden van fraude. De klant kan deze bonussen dan niet gebruiken.

De klant begrijpt dat de in zijn bonusportefeuille opgespaarde getrouwheidsbonussen niet kunnen worden aangewend op een andere manier dan die welke in deze paragraaf wordt beschreven. Zo kunnen deze bonussen in geen geval worden ingeruild voor een geldbedrag of voor producten.

15.6. GELDIGHEIDSDUUR EN VERVAL VAN DE BONUSSEN IN DE BONUSPORTEFEUILLE

De in de bonusportefeuille opgespaarde getrouwheidsbonussen zijn geldig en kunnen dus gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van punt 15.5 hierboven. Elke bonus heeft een exacte vervaldatum die door Newpharma is bepaald, rekening houdend met het type bonus. Na die datum vervallen de bonussen, verdwijnen ze uit de bonusportefeuille en zijn ze bijgevolg niet meer bruikbaar.

De klant ontvangt per e-mail en/of met de post, op de adressen die voor zijn account werden ingevoerd, kennisgevingen van de resterende bonussen in zijn portefeuille, hun geldigheidsduur en hun vervaldatum.

15.7. GEVOLGEN VAN DE ANNULERING VAN EEN BESTELLING VOOR DE BONUS IN DE BONUSPORTEFEUILLE

Bij een door de klant geëiste annulering van een bestelling die een bonus heeft gegenereerd in de bonusportefeuille, wordt op het ogenblik van deze annulering ook deze bonus geannuleerd en uit de bonusportefeuille verwijderd. Deze annulering heeft evenwel geen gevolgen voor de door de geannuleerde bestelling gegenereerde bonusbedragen die gebruikt zouden zijn tussen de datum van de bestelling van het product en de annuleringsdatum.

Indien een bestelling waarbij bonusbedragen uit de bonusportefeuille werden gebruikt, om welke reden ook wordt geannuleerd, zal het gebruik van deze gebruikte bonusbedragen ook geannuleerd worden. Deze bonussen worden bijgevolg op het moment van de annulering weer in de bonusportefeuille gecrediteerd en kunnen dus opnieuw worden aangewend voor een latere bestelling van producten.

15.8. GEVOLGEN VAN DE OPZEGGING VAN EEN ACCOUNT VOOR DE BIJBEHORENDE BONUSPORTEFEUILLE

Indien de klant om welke reden ook zijn Newpharma-account opzegt, worden automatisch zijn bonusportefeuille en alle opgespaarde bonusbedragen die niet gebruikt werden vóór deze opzegging, verwijderd.

15.9. GEVOLGEN VAN DE STOPZETTING VAN HET GETROUWHEIDSBONUSPROGRAMMA DOOR NEWPHARMA

In het geval dat Newpharma het getrouwheidsbonusprogramma voor al haar klanten stopzet, zal een e-mail naar de Klant worden gestuurd om hem/haar op de hoogte te stellen van de afsluiting van zijn/haar getrouwheidsbonusportefeuille, vergezeld van een voucher in de vorm van een code die overeenkomt met het totale bedrag van de portefeuille. Deze aankoopbon is geldig tot 3 maanden na uitgifte, op de Newpharma.nl website.

16. INTELLECTUELE EIGENDOM

Teksten, lay-out, illustraties, foto's, productfiches en andere elementen van de website worden beschermd door auteursrechten en, in het algemeen, door de beginselen van het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website mag niet gekopieerd worden. Hij mag noch gewijzigd, nog op een andere website geplaatst, noch in welke vorm ook gepubliceerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Newpharma. Deze website kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die beschermd worden door auteursrechten van derden. Newpharma geeft op geen enkele manier en in geen enkel geval toestemming om zijn intellectuele eigendom of die van derden te gebruiken.

17. WIJZIGING VAN DE DIENSTEN OF VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

17.1. Newpharma behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen aan zijn website, zijn procedures en zijn AVV.

17.2. De AVV die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling door de klant zijn de referentievoorwaarden tenzij een administratieve of overheidsinstantie een wijziging van deze voorwaarden oplegt. In dat geval kunnen deze wijzigingen van toepassing zijn op bestellingen voorafgaand aan de wijziging.

18. DIVERSE BEPALINGEN

18.1. De klant en Newpharma komen overeen dat, indien een van de bepalingen van de AVV om welke reden ook nietig, ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, de andere bepalingen volledig van toepassing blijven. De nietige, ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling wordt met terugwerkende kracht vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarvan de inhoud zo dicht mogelijk aanleunt bij die van de oorspronkelijke bepaling.

18.2. De klant en Newpharma komen overeen dat de uitwisselingen van informatie die nodig zijn om aan deze AVV te voldoen, elektronisch kunnen gebeuren. Alle elektronische communicatie tussen beide partijen heeft dezelfde bewijskracht als een schrijven op papier.

Een afgedrukte versie van de AVV en van een eventuele elektronisch kennisgeving wordt in elke gerechtelijke of administratieve procedure met betrekking tot deze contractuele relatie aanvaard, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en registers en commerciële stukken die in gedrukte vorm worden aangemaakt en bewaard.

18.3. De klant noch Newpharma kan aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de nakoming of voor de niet-nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van gevallen van overmacht (zoals omschreven in de Belgische rechtspraak).

18.4. Elke mededeling of kennisgeving die Newpharma aan de klant doet, wordt geacht geldig te zijn wanneer zij verzonden werd naar het elektronisch adres dat de klant heeft aangegeven, zelfs als dat niet meer geldig is.

19. Geschillenbeslechting

19.1. In geval van moeilijkheden bij de toepassing van deze AVV verbinden de klant en Newpharma zich ertoe om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke oplossing te komen.

Newpharma is aan geen enkele buitengerechtelijke arbitrage onderworpen in geval van klachten en betwistingen. De klant kan echter een beroep doen op elke bestaande bemiddelingsdienst die bevoegd is om kennis te nemen van een geschil met Newpharma.

19.2. Er is nu een ODR-platform (Online Dispute Resolution - online geschillenbeslechting) waarop de consument en de onderneming zowel binnenlandse als grensoverschrijdende geschillen snel en doeltreffend (lees: online) onderling kunnen beslechten: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Deze instantie treedt als scheidsrechter op om een oplossing voor te stellen. Het platform is gebruiksvriendelijk en meertalig.

Het systeem onderscheidt zich door een procedure in 4 stappen:

1) De consument vult een klachtenformulier in en verzendt het.

2) De klacht wordt doorgestuurd naar de betrokken onderneming, die de consument een ADR-orgaan (Alternative Dispute Resolution - alternatieve geschillenbeslechting) voorstelt.

3) Zodra de consument en de onderneming overeenstemming hebben bereikt over een ADR-orgaan, speelt het ODR-platform het dossier automatisch door aan dit orgaan.

4) Het ADR-orgaan werkt het dossier volledig online af en verbindt zich ertoe om binnen 90 dagen een oplossing te vinden.

De klant kan hiervan uiteraard gebruikmaken.

19.3. Bij gebreke van een minnelijke schikking tussen de klant en Newpharma zijn alleen de rechtbanken van Luik bevoegd om kennis te nemen van het geschil dat zou voortvloeien uit de geldigheid, de interpretatie, de nakoming of de niet-nakoming, de onderbreking of de beëindiging van deze AVV, ongeacht de plaats van levering van de producten of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle contractuele relaties tussen de klant en Newpharma zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

De zo bepaalde keuze van het toepasselijk Belgisch recht en de bevoegde rechtbanken van Luik (België) doet geen afbreuk aan de toepassing ten aanzien van de klant van de bindende bepalingen van de wet van de lidstaat van de Europese Unie waar die verblijft als die hem een betere bescherming bieden dan de Belgische bepalingen, of aan de bevoegdheid van een andere rechtbank die aangewezen wordt door het toepasselijk recht van de Europese Unie.

20. KLANTENKAART PER MERK

Ledere klant met een account op Newpharma krijgt automatisch alle klantenkaarten die beschikbaar zijn op de website

Met klantenkaart voor een specifiek merk kan de klant een gratis product krijgen na aankoop van een voorafbepaald aantal producten van dat merk.

Van zodra de klant een product bestelt waardoor die klantenkaart van dat merk vol is, zal ook het bijhorende gratis product mee verstuurd worden met diezelfde bestelling. Indien het gratis product niet meer beschikbaar is, krijgt de klant het gratis product geleverd bij zijn volgende bestelling.

Elke klantenkaart bevat een startdatum en vervaldatum. Indien de klantenkaart bij de vervaldatum niet volledig vol is, is het niet meer mogelijk om via dit spaarprogramma een gratis product te verkrijgen.

20.1. PRODUCTEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR DE KLANTENKAARTEN

Newpharma selecteert per klantenkaart en samen met de toeleveranciers in kwestie, welke producten uit zijn online aanbod in aanmerking komen voor een klantenkaart. Geneesmiddelen behoren nooit tot de deelnemende producten voor een klantenkaart. Newpharma en de toeleverancier beslissen het aantal te sparen producten per klantenkaart.

In de productbeschrijvingen op de website geeft Newpharma de klant duidelijk aan voor welke producten een klantenkaart bestaan en hoeveel producten de klant nog moet kopen om een gratis product te krijgen. Newpharma behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de producten te wijzigen waarmee een klantenkaart kan worden gevuld.

20.2. HET VULLEN VAN KLANTENKAARTEN

Wanneer de klant één of meerdere producten bestelt op Newpharma waarmee hij een klantenkaart kan vullen, wordt zijn klantenkaart aangevuld met het aantal overeenkomstige producten. De klant wordt voortdurend op de hoogte gehouden over de status van zijn klantenkaarten in de daartoe bestemde rubriek in zijn account

Newpharma behoudt zich het recht voor om het aantal producten op de klantenkaarten of te deactiveren bij een vermoeden van frauduleus gedrag van een klant.

20.3. GEVOLGEN VAN DE ANNULATIE VAN EEN BESTELLING VOOR DE KLANTENKAARTEN

Indien de klant een annulatie vraagt van de bestelling van een product waarmee zijn klantenkaart kon worden gevuld, wordt het product in kwestie geannuleerd en verwijderd van deze klantenkaart.

20.4. GEVOLGEN VAN DE OPZEGGING VAN DE KLANT ACCOUNT VOOR DE KLANTENKAARTEN

Indien de klant, om welke reden ook, zijn Newpharma-account opzegt, worden zijn klantenkaarten automatisch geschrapt.

20.5. GEVOLGEN VAN DE STOPZETTING VAN EEN SPAARPROGRAMMA DOOR NEWPHARMA

Indien Newpharma een spaarprogramma stopzet voor alle klanten, ontvangt de klant een e-mail waarin wordt gemeld dat zijn klantenkaart wordt afgesloten. De klanten verliezen in dat geval de mogelijkheid om via dat programma een gratis product te ontvangen.

Privacy

Privacybeleid van www.newpharma.nl
Dit is de website van apotheek Apotheek Newpharma bv.

Waarom een charter ter bescherming van uw persoonsgegevens?
1. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens in het kader van de relatie die u met onze diensten onderhoudt?
2. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en op grond waarvan?
3. Welke gegevens verzamelen wij over u?
4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
5. Slaan wij munt uit uw persoonsgegevens?
6. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
7. Welke rechten hebt u betreffende uw persoonsgegevens en hoe kunt u die uitoefenen?
8. Worden uw persoonsgegevens naar het buitenland overgedragen?
9. Wenst u met ons contact op te nemen over dit Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens en/of een klacht in te dienen bij een overheidsdienst die instaat voor gegevensbescherming?
10. Hoe weet u of dit Charter ter gegevensbescherming werd gewijzigd?

Homepage van uw online apotheek

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

de PDF-versie downloaden

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruikkan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel -waaronder ook begrepen e-mail -dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Newpharma SRL

Handelend onder de naam/namen:

Newpharma

Vestigingsadres:

Rue Basse-Wez 315/317

4020 Luik

Telefoonnummer: +3225881562

Bereikbaarheid:

Van Maandagt/m Vrijdagvanaf 09:00tot 12:30

Van Maandagt/m Vrijdagvanaf 13:30tot 17:00

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: BE0838666156

Btw-nummer: BE0838666156

Beroepsvereniging: Orde ter Apothekers

Beroepstitel: Apotheker, toegestaan in Belgïe

De geldende beroepsregels zijn te vinden via

https://www.ordredespharmaciens.be/default.aspx?ID=14&PT=2&G=24&GRT=5&lang=1

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, Thuiswinkel.org | Horaplantsoen 20, 6717 LT EdeT0318 648575 | [email protected]| Wwww.thuiswinkel.orgKVK 40407228 | BTWNL004770675B01 | BIC ABNANL2A | IBAN NL42ABNA0512785066zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-of dienstenvoorwaarden van toepassingzijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders -op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze doorde consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14dagenzonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14dagenzonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consumentheeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd14dagenna de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer eenbedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

 • a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 • b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 • a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelfaf te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

 • a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemerde overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periodevan uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10. Producten diena levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

 • a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijnaan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Alsplaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaaldetijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-nieuws-en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws-en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws-en weekbladen en tijdschriften (proef-of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef-of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de doorde consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van eendienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht omonjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de websitevan Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door deCommissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overigegeschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,-per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,-per bindend advies, wordt €10.000,-uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,-uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]

 • [ geografisch adres ondernemer]
 • [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
 • [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

 • de verkoop vande volgende producten: [aanduiding product]*
 • de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
 • de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
 • herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

d. [Naam consumenten(en)]

e. [Adres consument(en)]

f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

g. [Datum]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen watvan toepassing is.