1.600.000 tevreden klanten
Home > Geneesmiddelen (zonder voorschrift) > Pijn - Koorts - Griep > Nurofen Omhulde Tabletten 48x200mg

Nurofen Omhulde Tabletten 48x200mg

van Nurofen
Nurofen Omhulde Tabletten 48x200mg
8,02 

In voorraad!
Annuleren
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Nurofen Omhulde Tabletten 48x200mg

Therapeutische indicaties: Symptomatische verlichting van pijn en koorts.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:
Nurofen: ibuprofen. 200 mg.
Nurofen 400: ibuprofen. 400 mg.
Voor hulpstoffen, zie "Lijst van hulpstoffen".

Farmaceutische vorm:
Nurofen, omhulde tabletten zijn witte tot gebroken witte, met suiker omhulde biconvexe tabletten, langs één zijde bedrukt in het zwart met "Nurofen".
Nurofen 400, omhulde tabletten zijn witte, met suiker omhulde biconvexe tabletten, langs één zijde bedrukt in het rood met "Nurofen 400".
Farmaceutische gegevens:

Dosering en wijze van toediening:
Voor orale toediening.
Niet voor gebruik bij kinderen onder de 12 jaar.
Wijze van toediening.
Nurofen.
1 of 2 omhulde tabletten innemen met een half glas water.
Nurofen 400.
1 omhulde tablet innemen met een half glas water.
Dosering.
Nurofen.
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: — aanvangsdosis: 1 à 2 omhulde tabletten, naargelang de ernst van de pijn; — indien nodig 1 à 2 omhulde tabletten, om de 4 à 6 uur met een maximum van 2 per inname en van 6 per dag.
Nurofen 400.
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: — aanvangsdosis: 1 tablet; — indien nodig 1 tablet om de 4 à 6 uur met een maximum van 1 per inname en van 3 per dag.
Ouderen: aanpassing van de dosering is niet nodig.
Aan patiënten met een gevoelige maag wordt aangeraden Nurofen of Nurofen 400 in te nemen tijdens een maaltijd.
Als bij kortdurend gebruik de symptomen aanhouden of verergeren, dan wordt de patiënt aangeraden een arts te raadplegen.

Kenmerken:
Merk Nurofen
Categorie Pijn - Koorts - Griep, Inwendig gebruik
Prijs 8,02 €
Gewicht 37 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Patiënten met een bekende overgevoeligheid voor ibuprofen of andere bestanddelen van het product.
Patiënten met een voorgeschiedenis van bronchospasmen, astma, rhinitis of urticaria geassocieerd met het gebruik van acetylsalicylzuur of andere NSAIGs.
Patiënten met een doorgemaakte of bestaande maag- darmzweer of met gastro-intestinale bloedingen.
Patiënten met ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstige ongecontroleerde
hartfunctiestoornissen.
Gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap (zie ook rubriek "Gebruik bij zwangerschap en het geven van borstvoeding").

Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik:
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met: — systemische lupus erythematodes of andere soortgelijke collageenziekten (zie rubriek "Ongewenste effecten"); — maag-darmaandoeningen en chronische darmontstekingen (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn); — hypertensie en/of hartfalen; — nieraandoeningen; — leverfunctiestoornissen.
Bronchospasme kan zich voordoen bij patiënten die lijden of hebben geleden aan astma of allergische aandoeningen. Ouderen hebben een verhoogd risico op bijwerkingen. De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagst effectieve dosering te gebruiken gedurende de kortst mogelijke tijd. Bij langdurig gebruik van hoge doses pijnstillers voor een indicatie die in deze bijsluiter niet wordt vermeld, kan hoofdpijn ontstaan die niet moet worden bestreden met hogere doses van dit product. Over het algemeen kan dagelijks gebruik van pijnstillers, met name de combinatie van verschillende pijnstillers, leiden tot blijvende schade aan de nieren met het risico op nierfalen (analgetische nefropathie).

Gebruik bij zwangerschap en het geven van borstvoeding:
Bij zwangerschap is er bij mensen onvoldoende ervaring met de veiligheid van gebruik van ibuprofen. Omdat de invloed van de remming van de prostagladinesynthese onduidelijk is, wordt geadviseerd ibuprofen niet te gebruiken gedurende de eerste zes maanden van de zwangerschap
In het laatste trimester van de zwangerschap is ibuprofen gecontra-indiceerd. Door het werkingsmechanisme kunnen weeënremming, voortijdige sluiting van de ductus arteriosus, en pulmonaire hypertensie bij de pasgeborene, een verhoogde kans op bloeding bij moeder en kind en een toename van de oedeemvorming bij de moeder optreden.
Ibuprofen en zijn metabolieten kunnen in zeer lage concentraties in de moedermelk verschijnen. Geen schadelijke effecten hiervan op de pasgeborene zijn bekend, dus is het niet nodig om de borstvoeding te onderbreken voor een kortdurende behandeling in de aangegeven dosering van lichte tot matig sterke pijn en koorts. Nurofen of Nurofen 400 wordt in dit geval best ingenomen juist na de borstvoeding.

Ongewenste effecten:
De hieronder vermelde bijwerkingen zijn gerelateerd aan het kortdurend gebruik van ibuprofen bij lichte tot matig sterke pijn en koorts. Bij behandeling voor andere indicaties of bij langdurig gebruik kunnen andere bijwerkingen voorkomen.
Maagdarmstelsel: Soms: maagdarmklachten, zoals dyspepsie, maagpijn en misselijkheid. Zelden: diarree, flatulentie, constipatie en braken. Zeer zelden: maagdarmulcus, soms met bloeding en perforatie. Centrale zenuwstelsel: Soms: hoofdpijn. Nieren: Zeer zelden: vermindering van de ureumexcretie en oedeem kunnen voorkomen. Ook acuut nierfalen. Papillaire necrose, vooral bij langdurig gebruik, en verhoogde serumconcentraties van ureum zijn gerapporteerd.
Lever: Zeer zelden: leveraandoeningen, vooral bij langdurig gebruik. Bloedbeeld: Zeer zelden: haematopoëtische aandoeningen (anaemie, leukopenie, thrombocytopenie, pancytopenie, agranulocytose). Eerste tekenen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige mondzweren, griepachtige symptomen, uitputtingsverschijnselen, neusbloeding en bloeding van de huid. Huid: Zeer zelden: ernstige vormen van huidreacties zoals erythema multiforme kunnen voorkomen.Immuunsysteem: Zeer zelden: gedurende de behandeling met ibuprofen bij patiënten met bestaande auto-immuun ziekten (systemische lupus erythematodes, collageenziekten), zijn er enkele gevallen van symptomen van aseptische meningitis zoals een stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts en desoriëntatie waargenomen.
Overgevoeligheidsreacties: Soms: overgevoeligheidsreacties gepaard gaand met urticaria en pruritus. Zeer zelden: ernstige overgevoeligheidsreacties. Symptomen kunnen zijn: zwelling van gezicht, tong en larynx, dyspnoe, tachycardie, hypotensie of ernstige shock. verergering van astma.

Overdosering - Interacties

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken:
Voor kortdurend gebruik van Nurofen of Nurofen 400 zijn hier geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig.

Overdosering:
a.) Symptomen van overdosering.
De symptomen van overdosering kunnen zijn: misselijkheid, braken, maagpijn, hoofdpijn, duizeligheid, sufheid, nystagmus, wazig zien, tinnitus en zelden hypotensie, metabole acidose, nierfalen, convulsies en bewustzijnsverlies.
b.) Therapeutische maatregelen bij overdosering.
Er is geen specifiek antidotum beschikbaar.
Patiënten moeten symptomatisch behandeld worden. Gebruik ondersteunende verzorging waar nodig. Binnen een uur na inname van hoeveelheden van meer dan 400 mg/kg, kan actieve kool toegediend worden of een maagspoeling gevolgd door actieve kool, worden toegepast.

Lijst van hulpstoffen:
Nurofen, omhulde tabletten.
Croscarmellos. natr. — Natr. laurilsulfas — Natr. citras — Acid. stearic. — Silica colloid. andydr. — Carmellos. natr. — Talc. — Acac. gum. — Sacchar. — Titanii dioxyd. (E171) — Macrogol 6000 — Opacode S-1-8152 HV Black cum Ferr. oxyd. nigr. (E172).
Nurofen 400, omhulde tabletten.
Croscarmellos. natr. — Natr. laurilsulfas — Natr. citras — Acid. stearic. — Silica colloid. anhydr. — Carmellos. natr. — Talc. — Acac. gum. — Sacchar. — Titanii dioxyd. (E171) — Macrogol 6000 — Opacode S-1-9460 HV Brown cum Ferr. oxyd. rub.(E172).

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Ibuprofen moet evenals andere NSAIGs met voorzichtigheid worden gebruikt in combinatie met:
Acetylsalicylzuur of andere NSAIGs en glucocorticoiden. Deze kunnen de kans op bijwerkingen in het maagdarmkanaal verhogen.
Antihypertensiva en diuretica omdat NSAIGs het effect van deze geneesmiddelen kunnen verminderen.
Anticoagulantia. Voor dagelijkse dosissen tot 2.400 mg ibuprofen werd geen enkele kenmerkende interferentie met orale anticoagulantia gemeld, nochtans, omwille van het anti-coagulerend effect van NSAIGs is de kans op bloeding verhoogd.
Lithium. Er zijn aanwijzingen voor een mogelijke verhoging in plasmaspiegels van lithium.
Methotrexaat. Er zijn aanwijzingen voor een mogelijke verhoging in plasmaspiegels van methotrexaat.
Zidovudine. Er zijn aanwijzingen voor een verhoogd risico op hemartrose en hematoom bij HIV(+) hemofiliepatiënten die gelijktijdig behandeld worden met zidovudine en ibuprofen.

Gevallen van onverenigbaarheid: Niet van toepassing.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.