1.600.000 tevreden klanten
Home > Geneesmiddelen (zonder voorschrift) > Pijn - Koorts - Griep > Nurofen Voor Kinderen Suikervrije Suspensie 100ml

Nurofen Voor Kinderen Suikervrije Suspensie 100ml

van Nurofen
Nurofen Voor Kinderen Suikervrije Suspensie 100ml
4,89 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Nurofen Voor Kinderen Suikervrije Suspensie 100ml

Eigenschappen:
Ibuprofen is een non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) dat zijn effectiviteit heeft aangetoond in ‘common animal experimental inflammation models’ door inhibitie van de prostaglandine synthesis. In mensen vermindert ibuprofen ontstekingspijn, zwelling en koorts. Verder heeft ibuprofen een reversibel inhiberend effect op de bloedplaatjes aggregatie.
Experimentele data geven aan dat ibuprofen het effect van een lage dosis aspirine op de trombocytenaggregatie kan remmen, wanneer ze gelijktijdig worden toegediend.
In één studie, waarbij een eenmalige dosis ibuprofen 400 mg was ingenomen binnen 8 uur vóór of binnen 30 minuten na toediening van een dosis “immediate release” aspirine (81 mg), trad een verminderde werking van ASA op de vorming van tromboxaan of trombocytenaggregatie op.
Echter, de beperktheid van deze gegevens en de onzekerheden met betrekking tot extrapolatie van ex vivo data naar de klinische situatie houden in dat er geen harde conclusies kunnen worden getrokken in geval van regelmatig ibuprofen gebruik, en een klinisch relevant effect onwaarschijnlijk wordt geacht in geval van incidenteel ibuprofen gebruik.

Ibuprofen wordt goed geabsorsorbeerd uit het maagdarmkanaal, wordt sterk aan plasma- eiwitten gebonden en diffundeert naar de synoviale vloeistof.
De piek plasma concentratie voor Nurofen voor kinderen suikervrije suspensie wordt na 1 tot 2 uur bereikt.
Wanneer het ingenomen wordt met voedsel, kunnen piek plasma concentraties vertraagd worden.
Ibuprofen wordt gemetaboliseerd in de lever in voornamelijk twee metabolieten, die primair worden uitgescheiden via de nieren, als zodanig of als voornaamste conjugaten - tesamen met een verwaarloosbare hoeveelheid onveranderd ibuprofen. Excretie door de nieren is zowel snel als compleet.
Eliminatie halfwaardetijd is ongeveer 2 uur.
Geen significant verschil in farmacokinetisch profiel wordt gezien bij ouderen.

Indicaties:
Kinderen
Voor de symptomatische behandeling van matige tot gemiddelde pijn
Voor de symptomatische behandeling van koorts
Suspensie voor oraal gebruik

Contra-indicaties:
- Patiënten met een bekende overgevoeligheid voor ibuprofen, andere NSAID’s of andere bestanddelen van het product
- Patiënten met een historie van bronchospasmen, asthma, rhinitis of urticaria, geassocieerd met acetylsalicylzuur of andere NSAIDs
- Het eerder optreden van gastro-intestinale bloeding of perforatie als gevolg van NSAID gebruik
- Actief, of eerder herhaaldelijk optredend maagzweer/ bloeding (twee of meer duidelijke periodes van bewezen ulceratie of bloeding)
- Patiënten met ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen

Samenstelling:
Citroenzuur (E 330), natrium citraat, natrium chloride, natrium saccharide, domiphen bromide, gezuiverd water, polysorbaat 80 (E 433), maltitol siroop (energiewaarde = 17 kJ/ 5 ml suspensie), glycerine, xanthan gum (E 415), sinaasappelsmaak

Gebruiksaanwijzing:
Voor orale toediening
De maximum totale dosering per dag is 20-30 mg ibuprofen per kg lichaamsgewicht, verdeeld over 3 of 4 giften.
Als richtlijn kunt u het volgende aanhouden (het lichaamsgewicht van het kind is hierbij belangrijker dan de leeftijd):

Lichaamsgewicht kind Dosering Hoe vaak
5,6-7,6kg (3-6 maanden) 2,5ml Zonodig na minimaal 6-8 uur nogmaals een dosis, maximaal 3 keer per dag
7,7-9kg (6-12 maanden) 2,5ml Zonodig na minimaal 6 uur nogmaals een dosis, maximaal 4 keer per dag
10-5kg (1-3 jaar) 5ml Zonodig na minimaal 6-8 uur nogmaals een dosis, maximaal 3 keer per dag
16-20kg (4-6 jaar) 7,5ml Zonodig na minimaal 6-8 uur nogmaals een dosis, maximaal 3 keer per dag
21-29kg (7-9 jaar) 10ml Zonodig na minimaal 6-8 uur nogmaals een dosis, maximaal 3 keer per dag
30-40kg (10-12 jaar) 15ml Zonodig na minimaal 6-8 uur nogmaals een dosis, maximaal 3 keer per dag

Voorzorgsmaatregelen:
- Patiënten met renale of hepatische deficiëntie moeten eerst een arts raadplegen voordat Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie gebruikt wordt.
- Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie is niet geschikt voor toediening aan kinderen jongere dan 3 maanden. Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie mag maximaal 3 dagen gegeven worden.
- Voor kinderen in de leeftijdsgroep van 3-5 maanden dient medisch advies te worden ingewonnen als de symptomen verergeren of binnen 24 uur als de symptomen aanhouden.
- Als bij kinderen in de leeftijd vanaf 6 maanden en adolescenten dit product langer dan 3 dagen nodig is of als de symptomen verergeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met:
- Systemische lupus erythematosus of gemengde bindweefsel ziekten (mixed connective tissue disease)
- Maagdarm aandoeningen en chronische darmontstekingen (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn)
- Een geschiedenis van hypertensie en/ of hartfalen
- Nieraandoeningen
- Leverfunctiestoornissen
- Bronchospasme kan zich voordoen bij patiënten die lijden of hebben geleden aan bronchiale astma of allergische aandoeningen.
- Speciale medische supervisie is nodig bij gebruik bij patiënten onmiddellijk na een ingrijpende chirurgische ingreep.
- Nauwkeurige controle van diurese en nierfunctie moet worden overwogen bij de behandeling van patiënten met hartfalen, nier- of leverinsufficiëntie, patiënten die diuretica krijgen of recentelijk een ingrijpende chirurgische ingreep hebben ondergaan gepaard gaand met vochtverlies.
- Ouderen hebben een verhoogd risico op bijwerkingen.
- Indien gebruik gemaakt wordt van de laagste effectieve dosering, gedurende een zo kort mogelijke periode die nodig is om de symptomen te bestrijden, kunnen bijwerkingen tot een minimum beperkt blijven.

Cardiovasculaire en cerebrovasculaire effecten:
Bij patiënten met een voorgeschiedenis van hypertensie en/ of hartfalen is voorzichtigheid geboden (overleg met arts of apotheker) voorafgaand aan de behandeling. Vochtretentie, hypertensie en oedeem zijn gerapporteerd in associatie met een therapie met NSAID’s.
Gegevens uit klinisch onderzoek en epidemiologische gegevens suggereren dat het gebruik van ibuprofen, in het bijzonder bij hoge doseringen (2400 mg per dag) en bij langdurig gebruik, geassocieerd kan worden met een klein toegenomen risico op arteriële trombose (bijvoorbeeld myocardinfarct of beroerte). In het algemeen suggereren epidemiologische studies niet dat lage doseringen van ibuprofen (bijvoorbeeld ≤ 1200 mg per dag) geassocieerd zijn met een toegenomen risico op myocardinfarct.

Gastrointestinale effecten:
Het gebruik van Nurofen met andere NSAIDs inclusief selectieve COX-2 remmers dient te worden vermeden.
Ouderen: ouderen hebben meer frequent bijwerkingen van NSAIDs, met name gastro-intestinale bloeding en perforatie, welke fataal kunnen zijn.
Gastro-intestinale bloeding, ulceratie en perforatie: Gastro-intestinale bloeding, ulceratie en perforatie, welke fataal kunnen zijn, zijn gemeld bij het gebruik van alle NSAIDs gedurende ieder moment van de behandeling, met of zonder waarschuwende symptomen of eerder optreden van ernstige gastro-intestinale bijwerkingen.
Het risico van gastro-intestinale bloeding, ulceratie en perforatie is groter bij hogere doseringen, het eerder optreden van ulceratie, met name indien gecompliceerd door bloeding en perforatie en bij ouderen. Deze patiënten dienen de behandeling te starten met de laagst beschikbare dosering. Combinatiebehandeling met beschermende middelen (bijvoorbeeld misoprostol of protonpomp-remmers) dient bij deze patiënten overwogen te worden alsmede ook bij patiënten die tegelijkertijd lage doseringen acetylzuur nodig hebben of andere geneesmiddelen gebruiken die waarschijnlijk het gastro-intestinale risico verhogen.
Patiënten die eerder last hadden van gastro-intestinale toxiciteit, met name ouderen,dienen ieder ongebruikelijk abdominaal symptoom (met name bloeding) te melden, met name bij het begin van de behandeling.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die gelijktijdig worden behandeld met geneesmiddelen die het risico van ulceratie of bloeding kunnen verhogen, zoals orale corticosteroïden, anticoagulantia zoals warfarine, selectieve serotonine-heropname-remmers en middelen die de plaatjesaggregatie tegengaan zoals acetylsalicylzuur.
Wanneer gastro-intestinale bloeding of ulceratie optreedt bij patiënten die Nurofen krijgen, dient behandeling gestopt te worden.
NSAIDs dienen met terughoudendheid gebruikt te worden bij patiënten met gastro-intestinale ziekten in de anamnese (ulceratieve colitis, ziekte van Crohn) aangezien deze aandoeningen kunnen verergeren.

Huidreacties:
Ernstige huidreacties, waarvan sommige fataal, inclusief exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse zijn zeer zelden gemeld in samenhang met het gebruik van NSAIDs. Patiënten lijken het grootste risico te lopen op deze reacties bij het begin van de behandeling: in de meerderheid van de gevallen begon de reactie binnen de eerste maand van de behandeling. Behandeling met Nurofen dient gestopt te worden bij de eerste verschijnselen van huiduitslag, mucosale laesies of ieder ander signaal van overgevoeligheid.

- Er zijn enkele aanwijzingen dat middelen die de cyclo-oxygenase/ prostaglandine synthese remmen, de vruchtbaarheid van vrouwen verminderen door een effect op de ovulatie. Dit is omkeerbaar door het staken van de behandeling.
- In uitzonderlijke gevallen kan varicella aanleiding geven tot besmettelijke ernstige complicaties van de huid en weke delen.
- Tot op heden kan de bijdragende rol van NSAIDs bij de verergering van deze infecties niet worden uitgesloten. Daarom wordt geadviseerd het gebruik van Nurofen te vermijden indien sprake is van varicella.
- Langdurig gebruik van elk type pijnstiller bij hoofdpijn kan bestaande hoofdpijn verergeren. Als deze situatie zich voordoet of vermoed wordt, moet men een arts raadplegen en moet de behandeling worden stopgezet.
- Bij patiënten die vaak of dagelijks hoofdpijn hebben ondanks (of tengevolge van) het regelmatig gebruik van medicatie bij hoofdpijn, dient men rekening te houden met de diagnose hoofdpijn als gevolg van overmatig gebruik van medicatie.
- Er bestaat een risico op een nierfunctiestoornis bij gedehydrateerde kinderen en adolescenten.
- Over het algemeen kan dagelijks gebruik van pijnstillers, met name de combinatie van verschillende pijnstillers, leiden tot blijvende schade aan de nieren met het risico op nierfalen (analgetische nefropathie).
- Patiënten die langdurig behandeld worden, moeten controle van nieren, lever en bloed ondergaan.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Controle van klinische en biologische parameters moet overwogen worden bij patiënten die ibuprofen gelijktijdig gebruiken met de hieronder genoemde geneesmiddelen.
Gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen wordt afgeraden:
- Acetylsalicylzuur of andere NSAIDs en glucocorticosteroïden. Deze kunnen het risico op bijwerkingen in het maagdarmkanaal verhogen.
- Anticoagulantia: NSAIDs kunnen de effecten van anticoagulantia zoals warfarine versterken.
- Experimentele data geven aan dat ibuprofen het effect van een lage dosis aspirine op de trombocytenaggregatie kan remmen, wanneer ze gelijktijdig worden toegediend. Echter, de beperktheid van deze gegevens en de onzekerheden met betrekking tot extrapolatie van ex vivo data naar de klinische situatie houden in dat er geen harde conclusies kunnen worden getrokken in geval van regelmatig ibuprofen gebruik, en een klinisch relevant effect onwaarschijnlijk wordt geacht in geval van incidenteel ibuprofen gebruik.

Voorzorgsmaatregelen zijn nodig gedurende gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen:
- Corticosteroïden: toegenomen risico op gastro-intestinale ulceratie en bloeding
- Plaatjesaggregatie-remmers en selectieve serotonine-heropname-remmers (SSRIs): toegenomen risico op gastro-intestinale bloeding.
- Antihypertensiva en diuretica omdat NSAIDs het effect van deze geneesmiddelen kunnen verminderen. Er is een mogelijk verhoogd risico op niereffecten zoals hyperkaliëmie. Patiënten moeten geïnstrueerd worden voldoende te drinken.
- Er zijn aanwijzingen voor een mogelijke verhoging in plasmaspiegels van lithium.
- Er zijn aanwijzingen voor een mogelijke verhoging in plasmaspiegels van methotrexaat.
- Tacromilus: het risico op nefrotoxiciteit is verhoogd als beide geneesmiddelen gelijktijdig worden gegeven.
- Ciclosporine: er zijn beperkte aanwijzingen voor een mogelijke interactie die kan leiden tot een verhoogd risico op nefrotoxiciteit.

Zwangerschap:
Remming van prostaglandinesynthese kan de zwangerschap en/ of de embryonale/ foetale ontwikkeling nadelig beïnvloeden.
Gegevens uit epidemiologisch onderzoek suggereren een verhoogd risico op miskramen en op cardiale malformaties en gastroschisis na het gebruik van prostaglandinesyntheseremmers in de vroege fase van de zwangerschap.
Het absolute risico op cardiovasculaire malformatie werd verhoogd van minder dan 1% tot ongeveer 1,5%.
Er wordt aangenomen dat het risico toeneemt met de dosering en duur van de behandeling.
Het toedienen van prostaglandine syntheseremmers in dieren, resulteerde in een verhoogd pre- en post-implantatie verlies en embryo-foetale letaliteit. Daarnaast werd een verhoogde incidentie van diverse malformaties, inclusief cardiovasculaire, gemeld in dieren die een prostaglandine syntheseremmer hebben gekregen gedurende de periode van organogenese.
Tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap moet ibuprofen niet worden gebruikt tenzij dit duidelijk noodzakelijk is.
Als ibuprofen wordt gebruikt bij een vrouw die probeert zwanger te worden, of tijdens het eerste of tweede trimester van de zwangerschap, dan dient de dosering zo laag mogelijk gehouden te worden en de behandeling dient zo kort mogelijk te duren.

Tijdens het derde trimester van de zwangerschap kunnen alle prostaglandinesyntheseremmers de foetus blootstellen aan:
- Cardiopulmonaire toxiciteit (voortijdig sluiten van de ductus arteriosus en pulmonaire hypertensie)
- Renale disfunctie, wat zich kan ontwikkelen tot nierfalen met oligo-hydroamniose en kunnen de moeder en neonaat aan het eind van de zwangerschap blootstellen aan:
- Mogelijk verlenging van de bloedingstijd, een antiaggregatie effect wat zelfs bij zeer lage doseringen kan voorkomen.
- Remming van de contractie van de uterus wat resulteert in een uitgestelde of verlengde bevalling.
Tengevolge hiervan is ibuprofen gecontra-indiceerd tijdens het derde trimester van de zwangerschap.

Lactatie:
Ibuprofen en zijn metabolieten kunnen in lage concentraties in de moedermelk verschijnen. Aangezien hiervan tot op heden geen schadelijke effecten op de neonaat bekend zijn, is het in het algemeen niet nodig om de borstvoeding te onderbreken voor een kortdurende behandeling in de aangegeven dosering van pijn en koorts.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken:
Voor kortdurend gebruik van Nurofen voor Kinderen suikervrije suspensie zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig.

Bijwerkingen:
De hieronder vermelde lijst van bijwerkingen zijn gerelateerd aan het kortdurend gebruik van ibuprofen bij matige tot gemiddelde pijn en koorts. Bij behandeling voor andere indicaties of bij langdurig gebruik kunnen andere bijwerkingen voorkomen.
Maagdarmstelsel:
Gastro-intestinaal: De meest voorkomende bijwerkingen zijn van gastro-intestinale aard. Maagzweren, perforaties of gastro-intestinale bloedingen, soms fataal, met name bij ouderen, kunnen voorkomen (zie speciale waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik). Misselijkheid, braken, diarree, flatulentie, constipatie, dyspepsie, abdominale pijn, bloed in de ontlasting, haematemesis, ulceratieve stomatitis, verergering van colitis en ziekte van Crohn zijn gemeld na toediening. Gastritis werd minder vaak waargenomen.
- Incidenteel (> 1/ 1000, < 1/ 100): maagdarmklachten, zoals dyspepsie, maagpijn en misselijkheid
- Zelden (> 1/ 10000, < 1/ 1000): diarree, flatulentie, constipatie en overgeven
Centrale zenuwstelsel:
- Incidenteel (> 1/ 1000, < 1/ 100): hoofdpijn
Overgevoeligheidsreacties:
Incidenteel (> 1/ 1.000, < 1/ 100): overgevoeligheidsreacties gepaard gaand met urticaria en pruritus

Overdosering:
- Symptomen van overdosering
Een dosering van meer dan 200 mg/ kg vormt een risico voor het ontstaan van toxiciteit.
De symptomen van overdosering kunnen zijn: misselijkheid, overgeven, abdominale pijn, hoofdpijn, duizeligheid, sufheid, nystagmus, wazig zien, tinnitus en zelden hypotensie, metabolische acidose, nierfalen en bewustzijnsverlies.
- Therapeutische maatregelen bij overdosering
Er is geen specifiek antidotum beschikbaar.
Patiënten moeten symptomatisch behandeld worden naar behoefte. Gebruik ondersteunende verzorging waar nodig.

- Houdbaarheid: 3 jaar
- Houdbaarheid na openen van de fles: 6 maanden

Inhoud:
100 ml
Kenmerken:
Merk Nurofen
Categorie Pijn - Koorts - Griep, Geneesmiddelen voor kinderen
Prijs 4,89 €
Gewicht 161 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.
Annuleren