Acidcare Maagsapresistente Capsules 14x20mg

van SANDOZ
13,43 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd OF in afhaalpunt 48u via Mondial Relay of 24u via DPD of 24u via PostNL
Beschrijving

Acidcare Maagsapresistente Capsules 14x20mg

Eigenschappen:
Acidcare 20 mg bevat de werkzame stof omeprazol.
Het behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘protonpompremmers’ worden genoemd.
Ze verminderen de hoeveelheid zuur die uw maag produceert.
Acidcare 20 mg wordt gebruikt bij volwassenen voor een korte behandeling van refluxsymptomen (bijvoorbeeld zuurbranden, zure oprispingen).
Reflux is het terugstromen van zuur van de maag naar de slokdarm, die daardoor kan ontsteken en pijn kan doen.
Dat kan symptomen veroorzaken zoals een pijnlijk brandend gevoel in de borstkas, dat opstijgt tot in de keel (zuurbranden) en een zure smaak in de mond (zure oprispingen).
Het kan nodig zijn om de capsules 2-3 dagen na elkaar in te nemen om een verbetering van de symptomen te verkrijgen.

Indicaties:
Bij volwassenen
Voor een korte behandeling van refluxsymptomen (bijvoorbeeld zuurbranden, zure oprispingen)

Contra-indicaties:
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
- U bent allergisch voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (zoals pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
- Als u een geneesmiddel inneemt dat nelfinavir (voor hiv-infectie) bevat.

Samenstelling:
De werkzame stof in dit middel is omeprazol.
Elke maagsapresistente capsule, hard bevat 10 mg omeprazol.
De andere stoffen in dit middel zijn:
- Inhoud van de capsule:
Weinig gesubstitueerde hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose, watervrije lactose, povidon, polysorbaat 80, talk, magnesiumoxide, metacrylzuurcopolymeerdispersie type C, triëthylcitraat, magnesiumstearaat
- Omhulsel van de capsule:
Dop en lichaam Acidcare 20 mg: gelatine, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172), drukinkt: schellak, propyleenglycol, ammoniumhydroxide, zwart ijzeroxide (E172) of schellak, zwart ijzeroxide (E172), propyleenglycol, sterke ammoniakoplossing, kaliumhydroxide

Gebruiksaanwijzing:
De gebruikelijke dosering is één capsule van 20 mg of twee capsules van 10 mg eenmaal per dag gedurende 14 dagen.
Het wordt aanbevolen de capsules ’s morgens in te nemen.
U mag uw capsules met voedsel of op een lege maag innemen.
Slik de capsules in hun geheel in met een half glas water.
De capsules niet verbrijzelen of er niet op kauwen.
Dat is omdat de capsules omhulde bolletjes bevatten die voorkomen dat het geneesmiddel door het zuur in uw maag wordt afgebroken. Het is belangrijk de bolletjes niet te beschadigen.
Gebruik geen melk of bruisend water.

Voorzorgsmaatregelen:
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Neem Acidcare 20 mg niet langer dan 14 dagen in zonder een arts te raadplegen.
Als u geen verlichting voelt of als uw symptomen verergeren, moet u een arts raadplegen.
Acidcare 20 mg kan de symptomen van andere ziekten verbergen.
Als u een van de volgende symptomen krijgt voordat u start met de inname van Acidcare 20 mg of terwijl u het inneemt, moet u meteen contact opnemen met uw arts:
- U vermagert veel zonder enige reden en u hebt slikproblemen.
- U krijgt maagpijn of indigestie.
- U begint voedsel of bloed te braken.
- U hebt zwarte stoelgang (bloed in de stoelgang).
- U vertoont ernstige of aanhoudende diarree. Omeprazol werd in verband gebracht met een lichte toename van infectieuze diarree.
- U hebt een vroeger een maagzweer of een maag-darmoperatie gehad.
- U krijgt een continue symptomatische behandeling voor indigestie of zuurbranden sinds 4 weken of langer.
- U heeft continu last van indigestie of zuurbranden sinds 4 weken of langer.
- U hebt geelzucht of een ernstige leverziekte.
- U bent ouder dan 55 jaar en u hebt nieuwe symptomen of symptomen die recentelijk veranderd zijn.
- U kreeg ooit een huidreactie na behandeling met een geneesmiddel vergelijkbaar met Acidcare 20 mg dat de productie van maagzuur remt.
Vertel het uw arts zo snel mogelijk als u huiduitslag krijgt, vooral op plekken die blootgesteld worden aan zonlicht, aangezien u uw behandeling met Acidcare 20 mg mogelijk zal moeten stopzetten.
Denk eraan ook melding te maken van andere bijwerkingen zoals pijn in uw gewrichten.
Patiënten mogen omeprazol niet innemen als een preventieve medicatie.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in:
Dat is omdat Acidcare 20 mg invloed kan hebben op de werking van sommige geneesmiddelen en omdat sommige geneesmiddelen invloed kunnen hebben op het effect van Acidcare 20 mg.
Neem Acidcare 20 mg niet in als u een geneesmiddel inneemt dat nelfinavir bevat (gebruikt om hiv-infectie te behandelen).
U moet uw arts of apotheker vooral inlichten als u clopidogrel inneemt (wordt gebruikt om bloedstolsels (trombi) te voorkomen).

Vertel uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt:
- Ketoconazol, itraconazol, posaconazol of voriconazol (gebruikt om schimmelinfecties te behandelen).
- Digoxine (gebruikt om hartproblemen te behandelen).
- Diazepam (gebruikt om angst te behandelen, spieren te ontspannen of bij epilepsie).
- Fenytoïne (gebruikt bij epilepsie): Als u fenytoïne inneemt, moet uw arts u controleren als u start met de inname van Acidcare 20 mg of de inname ervan stopzet.
- Geneesmiddelen die worden gebruikt om uw bloed te verdunnen, zoals warfarine en andere vitamine K-antagonisten.
Uw arts moet u misschien volgen als u Acidcare 20 mg begint in te nemen of als u de inname ervan stopzet.
- Rifampicine (gebruikt om tuberculose te behandelen).
- Atazanavir (gebruikt om hiv-infecties te behandelen).
- Tacrolimus (na orgaantransplantatie)
- Sint-janskruid (Hypericum perforatum) (gebruikt om een lichte depressie te behandelen).
- Cilostazol (gebruikt om claudicatio intermittens te behandelen).
- Saquinavir (gebruikt om hiv-infectie te behandelen).
- Erlotinib (gebruikt om kanker te behandelen).
- Methotrexaat (een chemotherapeutisch geneesmiddel gebruikt in hoge doses om kanker te behandelen) - als u een hoge dosis methotrexaat neemt, kan uw arts uw behandeling met Acidcare 20 mg tijdelijk stopzetten.

Waarop moet u letten met eten en drinken:
U mag uw capsules met voedsel of op een lege maag innemen.

Zwangerschap en borstvoeding:
Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts zal beslissen of u Acidcare 20 mg dan mag innemen.
Uw arts zal beslissen of u Acidcare 20 mg mag innemen als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Acidcare 20 mg zal waarschijnlijk geen invloed hebben op uw rijvaardigheid of vermogen om gereedschappen of machines te gebruiken.
Bijwerkingen zoals duizeligheid en gezichtsstoornissen kunnen optreden.
Als dat het geval is, mag u niet rijden en geen machines bedienen.

Acidcare 20 mg bevat lactose:
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Kinderen : Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen:
Als u meer Acidcare 20 mg inneemt dan aanbevolen, moet u meteen uw arts of apotheker raadplegen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen:
Als u een dosis vergeet in te nemen, neemt u die in zodra u het zich herinnert.
Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, slaat u de gemiste dosis over.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen:
- Plotselinge piepende ademhaling, zwelling van uw lippen, tong en keel of lichaam, uitslag, flauwvallen of slikmoeilijkheden (ernstige allergische reactie).
- Rood worden van de huid met blaarvorming of afschilfering.
Er kunnen ook ernstige blaren en bloeding optreden van de lippen, de ogen, de mond, de neus en de geslachtsorganen.
Dat zou een ‘Stevens-Johnsonsyndroom’ of een ‘toxische epidermale necrolyse’ kunnen zijn.
- Gele huid, donkere urine en vermoeidheid; dat kunnen symptomen van leverproblemen zijn.
Andere bijwerkingen zijn:
Bijwerkingen die vaak optreden (kunnen optreden bij tot 1 op de 10 mensen):
- Hoofdpijn
- Effecten op uw maag of darmen: diarree, maagpijn, verstopping, wind (winderigheid)
- Misselijkheid of braken
Bijwerkingen die soms optreden (kunnen optreden bij tot 1 op de 100 mensen):
- Zwelling van de voeten en de enkels
- Slaapstoornissen (slapeloosheid)
- Duizeligheid, tintelingen zoals ‘naaldprikken’, slaperigheid
- Duizeligheid (vertigo)
- Veranderingen van de bloedtests die de werking van uw lever controleren
- Huiduitslag, uitslag met kwaddels (netelroos) en jeukende huid
- Zich algemeen onwel voelen en geen energie hebben
Bijwerkingen die zelden optreden (kunnen optreden bij tot 1 op de 1000 mensen):
- Bloedproblemen zoals een gedaald aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dat kan zwakte, blauwe plekken of een hogere vatbaarheid voor infecties veroorzaken.
- Allergische reacties, soms zeer ernstig, met zwelling van de lippen, de tong en de keel, koorts, piepende ademhaling
- Laag natriumgehalte in het bloed: Dat kan zwakte, braken en krampen veroorzaken
- Agitatie, verwardheid of depressief gevoel
- Veranderingen van de smaak
- Gezichtsproblemen zoals wazig zicht
- Plotselinge piepende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme)
- Droge mond
- Ontsteking van het mondslijmvlies
- Een infectie, “spruw” genaamd, die de darmen kan aantasten en die wordt veroorzaakt door een schimmel.
- Leverproblemen met inbegrip van geelzucht, waardoor de huid geel en de urine donker kan worden en die vermoeidheid kunnen veroorzaken.
- Haaruitval (alopecia)
- Huiduitslag bij blootstelling aan de zon
- Gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie)
- Ernstige nierproblemen (interstitiële nefritis)
- Meer zweten
Bijwerkingen die zeer zelden optreden (kunnen optreden bij tot 1 op de 10000 mensen):
- Veranderingen van het aantal bloedcellen zoals agranulocytose (gebrek aan witte bloedcellen)
- Agressie
- Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties).
- Ernstige leverproblemen leidende tot leverfalen en ontsteking van de hersenen.
- Plotselinge ernstige uitslag of blaarvorming of vervelling van de huid: Dat kan gepaard gaan met hoge koorts en gewrichtspijn (erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse).
- Spierzwakte
- Vergrote borsten bij mannen
Frequentie onbekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
- Darmontsteking (leidende tot diarree)
- Als u Acidcare 20 mg gedurende meer dan drie maanden inneemt, is het mogelijk dat de magnesiumconcentraties in uw bloed dalen.
Lage magnesiumconcentraties kunnen worden gezien als vermoeidheid, onwillekeurige spiercontracties, desoriëntatie, convulsies, duizeligheid of verhoogde hartfrequentie.
Als u een van deze symptomen krijgt, vertel dit dan direct aan uw arts. Lage magnesiumconcentraties kunnen ook leiden tot een verlaging van de kalium- of calciumconcentraties in het bloed.
Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedtests uit te voeren om uw magnesiumconcentraties te controleren.
- Huiduitslag, mogelijk met pijn in de gewrichten
Acidcare 20 mg kan in zeer zeldzame gevallen invloed hebben op de witte bloedcellen, wat kan leiden tot immunodeficiëntie.
Als u een infectie hebt met symptomen zoals koorts met een sterk verminderde algemene toestand of koorts met symptomen van een plaatselijke infectie zoals pijn in de nek, de keel of de mond of moeilijkheden bij het plassen, moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen zodat hij/ zij een tekort aan witte bloedcellen (agranulocytose) kan uitsluiten met een bloedonderzoek.
Op dat moment is het belangrijk om informatie te geven over de geneesmiddelen die u inneemt.

Inhoud:
14 capsules x 20 mg
Kenmerken:
Merk SANDOZ
Categorie Pastilles
Prijs 13,43 
Gewicht 35 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.