Ibuprofen Teva 30 Tabletten 200mg

van TEVA
3,08 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd OF in afhaalpunt 48h via Mondial Relay of 24h via DPD of 24h via PostNL
Beschrijving

Ibuprofen Teva 30 Tabletten 200mg

1. Therapeutische indicaties

Symptomatische behandeling van pijn en koorts.

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Elke omhulde tablet IBUPROFEN TEVA 200 mg bevat 200 mg ibuprofen.
Voor de hulpstoffen, zie 6.1.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Omhulde tabletten voor oraal gebruik.

4.2. Dosering en wijze van toediening

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
200 tot 400 mg drie maal per dag (in geen geval de dosis van 1200 mg per dag overschrijden).

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Kenmerken:
Merk TEVA
Categorie Pijn - Koorts - Griep, Inwendig gebruik, Generieke geneesmiddelen
Prijs 3,08 
Gewicht 25 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

4.3. Contra-indicaties

- Overgevoeligheid voor ibuprofen of voor één van de hulpstoffen, of antecedenten van bronchospasmen of urticaria na inname van NSAID met inbegrip van acetylsalicylzuur.
- Antecedenten van gastro-duodenale ulcera.
- Derde trimester van de zwangerschap.
- Ernstige nier- of leverinsufficiëntie, hartinsufficiëntie.

4.4. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

- Voorzichtigheid is geboden bij toediening aan patiënten met gastro-intestinale aandoeningen in de anamnese, nier-of leverfunctiestoornissen, systemische lupus erythematosus of soorgelijke collageenziekten (zie 4.8).
- Hypertensiepatiënten die antihypertensiva gebruiken: het effect van deze antihypertensiva kan tegengegaan worden.
- Oudere patiënten: de nierfunctie dient gecontroleerd te worden in geval van inname van hoge doses of chronische behandeling met ibuprofen.
- Langdurig gebruik kan leiden tot analgeticanefropathie. Bij plotse stopzetting van een chronische behandeling, kan de patiënt last hebben van hoofdpijn.

4.6. Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Uit experimenteel onderzoek bij dieren is geen enkel teratogeen effect gebleken. Nochtans werd bij de mens een niet te verwaarlozen incidentie van laparoschisis vastgesteld. Bijgevolg dient het gebruik van ibuprofen vermeden te worden tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.

Inname van ibuprofen is gecontra-indiceerd gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap, wegens risico op:
- vervroegde sluiting van de ductus arteriosus, met pulmonaire hypertensie bij de foetus en mors in utero als gevolg.
- langdurige bloedingen bij de moeder.
- neonatale hemorragie.
- verlengde partus.

Borstvoeding
Ibuprofen komt in zeer lage concentraties voor in de moedermelk. Ibuprofen mag voorgeschreven worden tijdens de periode van borstvoeding, met inname bij voorkeur vlak na het geven van borstvoeding. Niettemin is
voorzichtigheid geboden, te meer aangezien de onschadelijkheid van een langdurige behandeling of met doses hoger dan 1600 mg daags niet aangetoond werd.

4.8. Bijwerkingen

Aandoeningen van het maagdarmstelsel
Bij 10 tot 15 % van de behandelde patiënten werden aandoeningen van het maagdarmstelsel waargenomen: misselijkheid, pyrosis, braken, epigastrische pijn.

Ernstiger aandoeningen: ulcus pepticum, bloedingen, perforatie, colitis. Deze effecten zijn dosisgebonden.

Aandoeningen van de nieren en urinewegen
Verminderde nierfunctie, op grond van hun werkingsmechanisme (de remming van de prostaglandinesynthese). Dit effect wordt versterkt indien de nierdoorbloeding gewijzigd is: hartdecompensatie, leverinsufficiëntie, dehydratatie, voorafbestaande nierinsufficiëntie.

Deze verminderde nierfunctie kan aanleiding geven tot een verhoging van de creatininemie, acute nierinsufficiëntie, nefrotisch syndroom.
Werden eveneens gemeld: cystitis, hematurie, interstitiële nefritis.

Chronisch gebruik van ibuprofen kan een belangrijke wijziging van de nierfunctie teweeg brengen.

Aandoeningen van het zenuwstelsel
Duizeligheid, hoofdpijn , slaperigheid.
Aseptische meningitis kan waargenomen worden, voornamelijk bij patiënten met lupus erythematosus.

Aandoeningen van het bloed
Neutropenie, agranulocysoe, trombopenie, aplastische anemie werden zelden gemeld.
Inhibitie van de plaatjesaggregatie, wat een lichte verlenging van de bloedingstijd veroorzaakt.

Aandoeningen van lever
Verhoging van de transaminasen is mogelijk.

Aandoeningen van huid
Papulomaculeuze huiduitslag, pruritis, urticaria (allergische aandoeningen), zeer zelden ernstige vormen van huidreacties zoals erythema multiforme.

Aandoeningen van het oog
Enkele zelden voorkomende oogaandoeningen (vermindering van de gezichtsscherpte, scotoom en / of wijziging in de waarneming van kleuren) werden waargenomen. Indien zich gezichtsaandoeningen voordoen, dient de behandeling onderbroken te worden en een oftalmoloog geraadpleegd.

Overgevoeligheid
Brochospasmen, zeer zelden verergering van astma.
Zeer zelden ernstige overgevoeligheidsreacties (symptomen: zwelling van gezicht, tong en larynx, dyspnoe, tachycardie, hypotensie, ernstige shock).

Overdosering - Interacties

4.7. Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen

Voorzichtigheid is aanbevolen: slaperigheid of duizeligheid kunnen zich voordoen.

4.9. Overdosering

Volgende symptomen kunnen waargenomen worden:
- gastro-intestinaal: misselijkheid, braken, buikpijn, diarree.
- CZS: initieel agitatie, hoofdpijn, duizeligheid, nystagmus, myosis, oorsuizen (tinnitus), in ernstige gevallen convulsies, coma.
- renaal: vermindering van de renale perfusie en glomerulaire filtratie wat nierinsufficiëntie als gevolg kan hebben.
- stofwisseling: acidose, hypoprothrombinemie, hyperkaliemie.
- leverinsufficiëntie
- respiratoir: apnoe

Er is geen specifieke behandeling nodig als de ingenomen dosis bij kinderen lager is dan 100 mg/kg.
Bij doses van meer dan 200 mg/kg is bewaking (in het ziekenhuis) nodig tot de eventuele symptomen verdwenen zijn. Het gebruik van ipeca en toediening van actieve kool worden aanbevolen.
Inname van doses, hoger dan 400 mg/kg, kunnen leiden tot een ernstige intoxicatie bij kinderen, met coma, metabole acidose en convulsies. Hospitalisatie is noodzakelijk.

Bij volwassenen is hospitalisatie aangewezen bij doses, hoger dan 7 tot 10 g, of in geval van ernstige gastro-intestinale symptomen.

Verder dient een symptomatische behandeling toegepast te worden.

In een enkel geval werden convulsies waargenomen bij een kind van 18 maanden na inname van 7,2 g ibuprofen (600 mg/kg).

6.2. Lijst van hulpstoffen

Maïszetmeel - Gepregelatineerd zetmeel - Anhydrisch colloïdaal silica - Stearinezuur - Sucrose - Polyethylene glycol 6000 - Povidone - Perfectamyl gel 45 - Polysorbate 80 - Talk - Calciumcarbonaat - Titanium dioxide - Erythrosine rood E127 - Carnauba was.

4.5. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Glucocorticoïden - andere NSAID
Ibuprofen mag in principe niet gecombineerd worden met andere NSAID. Het risico op aandoeningen van het spijsverteringskanaal is eveneens verhoogd in geval van combinatie met glucocorticoïden. Indien een gelijktijdige behandeling met glucocorticoïden toch noodzakelijk is, dient een PPI (omeprazole) profylactisch toegediend te worden in het geval van een voorgeschiedenis van gastro-duodenaal ulcus.

Antihypertensiva
De NSAID kunnen aanleiding geven tot natriumretentie en oedeem, wat de werkzaamheid van antihypertensiva kan verminderen. De NSAID kunnen het natriuretisch effect van diuretica tegengaan, voornamelijk bij lisdiuretica.

Methotrexaat
Bij gelijktijdige toediening met ibuprofen, kan de methotrexaat klaring tot 50 % lager zijn. In een enkel geval leidde dit tot een methotrexaat intoxicatie, die behandeld diende te worden met calciumfolinaat. Ten slotte werd een geval van aantasting van de nierfunctie gemeld.

Lithium
De NSAID kunnen de renale excretie van lithium verminderen. De lithiumspiegel dient gecontroleerd te worden en de posologie, indien nodig, aangepast.

Zidovudine
Er is een groter bloedingsrisico bij hemofiliepatiënten die gelijktijdig behandeld worden met ibuprofen en zidovudine.

Warfarine
De dagelijkse toediening van doses tot 2400 mg beïnvloedt de orale anticoagulantia niet. Nochtans wordt er aanbevolen om rekening te houden met een verhoogd bloedingsrisico, wegens het anit-aggregerend vermogen van NSAID, voornamelijk bij letsels van de gastro-intestinale mucosa.

Fenytoïne
Bij toediening van hoge doses kan ibuprofen het effect van fenytoïne verhogen.

6.3. Gevallen van onverenigbaarheid

Geen gevallen gekend.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.